រុំសរីរាង្គសម្រាប់ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក

00 USD

ចិញ្ចៀនអលង្ការសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា Bacinix Silver Nano

(ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបន្សុតទឹក RO ដំណាក់កាលទី 3 នៃស្នូលដំបូង 3)