ចំណាត់ថ្នាក់បច្ចេកវិទ្យាបន្សុតទឹក

បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាបន្សុតទឹកជាច្រើនប្រភេទដូចជា UF, Nano និង RO ។ នៅក្នុងទាំងអស់បច្ចេកវិទ្យាបន្សុទ្ធទឹក, បច្ចេកវិទ្យារក៍ (បញ្ច្រាស Osmosis) គឺជារ៉ាឌីកាល់ច្រើនបំផុត។ វាយកសារធាតុះថាក់បំផុតដូចជាហៈធ្ងន់ (បារតសំណសារធាតុអាសេនិច … ) ជាមួយបាក់តេរីវីរុសនិងសារធាតុគីមីនៅក្នុងទឹក។ ទោះជាយ៉ាងណា, មួយចំនួនបានបង្ហាញថាការជីកយករ៉ែរក៍ផងដែរយកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះវាមិនត្រូវការព្រួយបារម្ភដោយសារតែទឹក Aquafilter សំណងសុទ្ធរ៉ែស្នូល (តម្រងថ្នាក់ទី 6) ។ លើសពីនេះទៀតសារធាតុរ៉ែដែលរាងកាយត្រូវការគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

បច្ចេកវិទ្យាកំរង MF (fitration ភ្នាស) ដែលមានសមត្ថភាពនៃការត្រងទាំងអស់ 0,1 មីភាគល្អិតទំហំធំ
បច្ចេកវិទ្យាតម្រង UF (fitration ជ្រុល) ដែលមានសមត្ថភាពនៃការត្រងភាគល្អិតទាំងអស់មានទំហំធំជាង 0.01 មី
បច្ចេកវិទ្យា Nanofiltration តម្រងភាគល្អិតទាំងអស់ដែលមានទំហំធំជាង 0.001 μm
បច្ចេកវិទ្យា Osmosis (RO) បញ្ច្រាសគ្រប់ភាគល្អិតធំជាង 0.0001 μm
ពិពណ៌នាពីសមត្ថភាពតម្រងនៃបច្ចេកវិទ្យាតម្រងបច្ចុប្បន្ន: