កម្រិត 6 តម្រងរ៉ែ (ច្រកទឹក RO)

10 USD

បន្ថែមសារធាតុរ៉ែចាំបាច់សម្រាប់រាងកាយដូចជាជាតិកាល់ស្យូមម៉ាញេស្យូម …
ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)
ពេលវេលាជំនួសស្នូលគឺ 18 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)

ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ