ត្រងកាបូន 5 គ។ កបន្ទាប់ពីច្រោះ RO

10 USD

ធ្វើឱ្យរសជាតិនៃទឹកប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀត
ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)
ពេលវេលាជំនួសស្នូលគឺ 18 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)

ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ