តម្រងស្នូល 4 rpm 0.0001μm

10 USD

លុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវសំណល់រឹងលោហៈធ្ងន់ ៗ ដូចជានាំសំណល់បារតស៊ីដមីញអាសនិកបាក់តេរី
តម្រងអាមេរិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក)
វិមាត្រ (298 x 254 x 44 x 48 មម)
ការជំនួសស្នូលរយៈពេល 3 ឆ្នាំ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)

ផលិតនៅ: សហរដ្ឋអាមេរិក
<ជំនួសស្នូលតម្រងដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត>