តម្រងកម្រិតកាបោនកម្រិត 3 កាបោនសកម្ម

00 USD

 

បង្កើនសមត្ថភាពដល់ dechlorate យកលោហធាតុធ្ងន់សារធាតុសរីរាង្គថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតនិងក្លិន
ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)
ពេលវេលាជំនួសស្នូលគឺ 12 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)
ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ

<ជំនួសស្នូលតម្រងដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត>