តម្រងកម្រិត 3 តម្រង 1 μm PP (ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក RO)

3 USD

ដោះភក់ភ្ជួរអំបិលឆ្អឹងឆៅ> ទំហំ 1 μm
ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)
ពេលវេលាជំនួសស្នូលគឺ 12 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)
ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ<ជំនួសស្នូលតម្រងដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត>