តម្រងថ្នាក់ទី 2 បានធ្វើឱ្យកាបូនគោក GAC សកម្ម

00 USD

ការកាត់ផ្តាច់ការដកយកចេញនៃលោហៈធ្ងន់សារធាតុសរីរាង្គថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតនិងក្លិន
ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)
ពេលវេលាជំនួស 9 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)
ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ

<ជំនួសស្នូលតម្រងដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត>