តម្រងកម្រិតទី 1 5 μm PP (ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក RO)

00 USD

ឧបករណ៍ចម្រោះទឹកត្រូវបាននាំចូលពីអឺរ៉ុបនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Vinsols Vietnam Joint Stock Company ។
ដោះភក់ចេញច្រែះមិនសូវឆ្អែតឆ្អឹង> 5 μm
ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)
ពេលវេលាជំនួសស្នូលគឺ 6 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)
ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ

<ជំនួសស្នូលតម្រងដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត>