តម្រងកម្រិតទី 1 1μm PP (Rotifier RO Purifier)

 

ឧបករណ៍ចម្រោះទឹកត្រូវបាននាំចូលពីអឺរ៉ុបនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Vinsols Vietnam Joint Stock Company ។

ការយកចេញនៃភក់, rust, impurities ឆៅនៃទំហំ> 1μm

ក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងនៅអឺរ៉ុប (ផលិតនៅសហភាពអឺរ៉ុប)

ពេលវេលាជំនួសស្នូលគឺ 6 ខែ (អាស្រ័យលើគុណភាពនៃប្រភពទឹក)

ផលិតនៅ: ប្រទេសប៉ូឡូញ