Bộ kiểm tra 7 thông số của nước bao gồm: độ PH, độ cứng của nước, độ Kiềm, Clo, sắt, Nitrat, Nitrit Bộ kiểm tra 7 thông số của nước bao gồm: độ PH, độ cứng của nước, độ Kiềm, Clo, sắt, Nitrat, Nitrit