តម្រងទឹក | Aquafilter Cambodia
098 999 868 / 016 777 080

តម្រងទឹក

តម្រងកម្រិតទី 1 5 μm PP (ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក RO)
តម្រងថ្នាក់ទី 2 បានធ្វើឱ្យកាបូនគោក GAC សកម្ម
តម្រងកម្រិតកាបោនកម្រិត 3 កាបោនសកម្ម
តម្រងកម្រិត 3 តម្រង 1 μm PP (ឧបករណ៍ចម្រោះទឹក RO)
តម្រងស្នូល 4 rpm 0.0001μm
ត្រងកាបូន 5 គ។ កបន្ទាប់ពីច្រោះ RO
កម្រិត 6 តម្រងរ៉ែ (ច្រកទឹក RO)
តម្រងស្នូល 1 PP 20μm
តម្រងកាបូនទីពីរចម្រាញ់កាបូន
តម្រងកម្រិតទី 1 1μm PP (Rotifier RO Purifier)

ប្រកាសថ្មីបំផុត