តេស្តនៃ 7 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃទឹក

00 USD

ការធ្វើតេស្តនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃទឹកចំនួនប្រាំរួមមាន: pH, រឹងទឹក, អាល់កាឡាំង, ក្លរីន, ជាតិដែក, nitrate, nitrite

Bộ kiểm tra 7 thông số của nước bao gồm: độ PH, độ cứng của nước, độ Kiềm, Clo, sắt, Nitrat, Nitrit Bộ kiểm tra 7 thông số của nước bao gồm: độ PH, độ cứng của nước, độ Kiềm, Clo, sắt, Nitrat, Nitrit